ประกาศข่าวปัญหาเครือข่ายบัวศรี

ไม่สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564


กลุ่มของปัญหา Network
ประเภทของปัญหา สายเชื่อมสัญญาณภายในประสานมิตร
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ ประสานมิตร
รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่คณะศิลปกรรมศสาสตร์แจ้งเรื่องปรับปรุงกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ซึ่งส่งผลให้ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ แต่ในส่วนงานอื่นสามารถใข้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้

E-mail ผู้ประกาศ   suthisa@swu.ac.th
วันที่เริ่มเกิดปัญหา 26 กุมภาพันธ์ 2564    เวลา  08:00 น.


หน้าแรก ค้นหาข่าว เข้าสู่ระบบ

สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Tel 0-2649-5000 ต่อ 15030,15067 Fax 0-2259-2217
Last Update : May 2005