CC Services : Ticket System
::: Main Menu :::

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางสำนักคอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ โดยมีขั้นตอนการขอรับบริการดังนี้

  1. ทำการ Login ด้วย Buasri ID เพื่อเข้าสู่ระบบ
  2. บันทึกแจ้งปัญหาการใช้งานลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการ
  3. ตรวจสอบสถานะของการให้บริการที่แจ้งผ่านเว็บไซต์
  4. รอการติดต่อประสานงานจากผู้ให้บริการ ซึ่งจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ เพื่อทำการนัดหมาย
  5. รอพบผู้ให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมาย
  6. หลังจากได้รับบริการตามกำหนดนัดหมายแล้ว ขอความร่วมมือผู้รับบริการเข้าทำการกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ
  7. หากมีการติดต่อกลับจากสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อติดตามผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลของท่านมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป
คู่มือการใช้งานระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ

Username :   Password :     

ตารางการนัดบริการ

พบทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ Sticker_No ชื่อผู้แจ้ง วันที่แจ้ง วันที่นัด เจ้าหน้าที่
1 SWU591410ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง 15 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62เอนกวิทย์
2 SWU123456ภาวิณี เขมา 17 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62เอนกวิทย์
3 SWU123456สุกฤษฎิ์ สุวรรณทัต 21 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62เอนกวิทย์